AWS Client VPN ile Private VPC erişimi

16/04/2021 1:48

Mustafa Zeytin, Mobilist

AWS Client VPN Nedir?

AWS Client VPN, AWS üzerindeki kaynaklarınıza güvenli bir şekilde erişmenizi sağlayan istemci tabanlı bir araçtır.

Özet olarak, gözünüzden sakındığınız internet üzerinden doğrudan erişime kapattığınız kaynaklarınıza artık güvenli bir şekilde erişebilirsiniz.

AWS Clint VPN, hem Simple Active Directory hemde Sertifika ile doğrulama sağlar. Biz şimdilik sadece Sertifika ile doğrulama yapacağız.

Sertifikaların Oluşturulması

Sunucu ve istemci sertifikalarını oluşturmak için Open VPN easy RSA aracını kullanacağız.

Önce Github üzerinden Easy RSA projesini kopyalayalım.

git clone https://github.com/OpenVPN/easy-rsa.git

Proje içerisinde easyrsa3 klasörü içerisine girip yeni bir PKI oluşturalım.

./easyrsa init-pki

Bunun gibi bir çıktı alacağız.

# Çıktı
init-pki complete; you may now create a CA or requests.Your newly created PKI dir is: /Users/the1462/temp/easy-rsa/easyrsa3/pki

Ardından Certificate Authority oluşturalım.

./easyrsa build-ca nopass

Bu işlem sırasında sizden ‘Common Name’ isteyecek; ben burada ‘MOBILIST-CA’ kullandım.

Bunun gibi bir çıktı alacağız.

# Çıktı
Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1h 22 Sep 2020
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
…………………………………………….+++
……………………………..+++
e is 65537 (0x10001)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter ‘.’, the field will be left blank.
—–
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:MOBILIST-CA

CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
Your new CA certificate file for publishing is at:
/Users/the1462/temp/easy-rsa/easyrsa3/pki/ca.crt

Sunucu sertifikasını oluşturalım.

./easyrsa build-server-full MobilistSERVER nopass

Buna benzer bir çıktı alacağız.

# Çıktı
Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1h 22 Sep 2020
Generating a 2048 bit RSA private key
…………..+++
…………+++
writing new private key to ‘/Users/the1462/temp/easy-rsa/easyrsa3/pki/easy-rsa-56747.cqqBOD/tmp.0uFbSb’
—–
Using configuration from /Users/the1462/temp/easy-rsa/easyrsa3/pki/easy-rsa-56747.cqqBOD/tmp.OKgfef
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject’s Distinguished Name is as follows
commonName :ASN.1 12:’MobilistSERVER’
Certificate is to be certified until Jun 18 01:25:46 2023 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

Şimdi sıra kullanıcı sertifikasını oluşturmaya geldi. Kullanıcı sertifikası oluştururken her kullanıcıya ayrı bir sertifika oluşturmanız, ileride belli bir kullanıcının erişim yetkisini kaldırmanızda kolaylık sağlayacaktır.

./easyrsa build-client-full the1462.MobilistSERVER nopass

Örnek çıktı

# Çıktı
Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1h 22 Sep 2020
Generating a 2048 bit RSA private key
…………………..+++
……………………………………………………………………………………………………………….+++
writing new private key to ‘/Users/the1462/temp/easy-rsa/easyrsa3/pki/easy-rsa-82627.18fv4a/tmp.ovhqt6’
—–
Using configuration from /Users/the1462/temp/easy-rsa/easyrsa3/pki/easy-rsa-82627.18fv4a/tmp.z7AyqB
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject’s Distinguished Name is as follows
commonName :ASN.1 12:’the1462.MobilistSERVER’
Certificate is to be certified until Jun 18 01:32:33 2023 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

Gerekli tüm sertifikaları tek bir klasörde toplayın.

mkdir acm-certs
cp pki/ca.crt acm-certs
cp pki/issued/MobilistSERVER.crt acm-certs
cp pki/issued/the1462.MobilistSERVER.crt acm-certs
cp pki/private/MobilistSERVER.key acm-certs
cp pki/private/the1462.MobilistSERVER.key acm-certs
….
cd acm-certs

Tüm sertifikalarımız hazır şimdi sıra ACM’e (AWS Certificate Manager) yüklemeye geldi.

Sunucu Sertifikasını yüklüyoruz:

aws acm import-certificate –certificate fileb://MobilistSERVER.crt –private-key fileb://MobilistSERVER.key –certificate-chain fileb://ca.crt –region eu-central-1

İstemci Sertifikasını yüklüyoruz:

aws acm import-certificate –certificate fileb://the1462.MobilistSERVER.crt –private-key fileb://the1462.MobilistSERVER.key –certificate-chain fileb://ca.crt –region eu-central-1

AWS Konsolda yüklediğiniz bölgeyi seçip ACM sayfasına girdiğinizde sertifikaların yüklü olduğunu görebilirsiniz.

AWS Hesabımda ACM örneği

VPN Endpoint Ayarları

AWS Console üzerinden VPC yönetim panelini açıyoruz. Sol menüden ‘Client VPN Endpoints’ sayfasını açıp ‘Create Client VPN Endpoint’ diyoruz.

Client Ipv4 CIDR alanından kullanıcıların hangi ip bloğundan ip alacaklarını belirliyoruz. IP aralığı /16 /22 arası olmalıdır; burada önemli nokta verdiğiniz IP bloğunun mevcut kaynaklarınız IP bloğuyla çakışmamasıdır. Ayrıca, VPN Endpoint oluşturulduktan sonra bu alanın değiştirilemediğini de unutmayın.

Server certificate ARN olarak oluşturduğumuz sunucu sertifikasını seçiyoruz.

Authentication Options kısmında sadece ‘Use mutual authentication’ seçtim. Eğer ki Active Directory kullanacaksanız ‘Use user-based authentication’ alanınıda seçip dizininizi seçebilirsiniz.

Client certificate ARN olarak oluşturduğumuz kullanıcı sertifikasını seçiyoruz.

Eğer bağlantı raporlaması yapmak isterseniz Connection Logging alanında ‘Evet’ diyerek ‘CloudWatch Log Group’ seçebilirsiniz.

AWS varsayılan DNS servislerini kullanmak için DNS Alanlarını boş bırakıyorum.

Enable split-tunnel özelliğini seçerek kullanıcıların AWS kaynaklarına erişiminde VPN’i kullanıp harici erişimlerinde devre dışı olmasını sağlıyorum. Böylece YouTube, Spotify gibi hizmetlere erişimde trafik AWS VPN üzerinden gitmeyecek.

VPN için ayrı bir ‘Security Group’ oluşturabilirsiniz, ancak ben varsayılanı kullandım.

Oluşturma işlemi biraz zaman alabilir, ama 1 dakikadan uzun sürmeyecektir.

Henüz hedef VPC eşleştirmesi yapmadığımızdan varsayılan durum ‘Pending-associate’ olacaktır.

VPC Eşleştirmesi

Bunun için sekmelerden Associations sekmesine gelip ‘Associate’ diyeceğiz.

Ardından VPC ve Subnet Seçiyoruz. Eşleştirmek istediğiniz tüm Subnet’ler için işlemi tekrarlayın.

Eşleştirme işlemi yaklaşık 5 dakika sürebilir.

Hedef VPC Seçimi

VPN’in erişmesini istediğiniz VPC leri ‘Authorization’ altından ekliyoruz.

10.2.0.0/16 Benim internete kapalı VPC ağımın CIDR bloğu

Hedef Subnet Seçimi

VPN ile erişmek istediğiniz hedef Subnet’leri ‘Route Table’ altından ekleyebilirsiniz.

Route destination olarak Hedef VPC adresini girip subnet seçiyoruz.

Buraya kadar tek parça halinde gelebildiyseniz, geriye config dosyasını indirip ufak bir ayar yapmak kalıyor.

indirdiğiniz *.ovpn dosyasını favori metin editörünüz ile açtığınızda aşağıdakine benzer şekilde görünecektir.client
dev tun
proto udp
remote cvpn-endpoint-0dbfa55f40f69c20c.prod.clientvpn.eu-central-1.amazonaws.com 443
remote-random-hostname
resolv-retry infinite
nobind
remote-cert-tls server
cipher AES-256-GCM
verb 3
<ca>
—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIDSzCCAjOgAwIBAgIULBPB/kjluQTqqW7kOo1F2r/CWlowDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwFjEUMBIGA1UEAwwLTU9CSUxJU1QtQ0EwHhcNMjEwMzE1MDEyMTQ5WhcNMzEw
MzEzMDEyMTQ5WjAWMRQwEgYDVQQDDAtNT0JJTElTVC1DQTCCASIwDQYJKoZIhvcN
AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKnGj/zKMhjE1QdVHjqKZTioj0sdg7uq4POzLMiG
jmffMZkVADtyYpnIKD5oQyBT9l1Z5cCJL2q1KhnDkRzJR7OK91mqYfSzCdlPTARC
zdfNwMpXwQHlQJQ4SBkfCF1okmoQbi1QRl2orqIcR6xlb8HPTQANE1+tNvGeG5xW
Ihw06ZPXNIX3jyW7m2SjKAEP71SY/UGdKOTxSq51nX7gklHkq9DvOo91O5dk5Hbv
t+bZSCcYIQ8pVDXVRUfa3gLxXFJKRl4rhaAIpy0EzWdJM7R4GqAQo8pVafi6qnnw
MyYFdxkKIKQeUsREm39aSh6JyImZhj3mZat0tdu/9i5F9M0CAwEAAaOBkDCBjTAd
BgNVHQ4EFgQUz4TqDsE49EKn50Gh5HdzCPhaRYkwUQYDVR0jBEowSIAUz4TqDsE4
9EKn50Gh5HdzCPhaRYmhGqQYMBYxFDASBgNVBAMMC01PQklMSVNULUNBghQsE8H+
SOW5BOqpbuQ6jUXav8JaWjAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAOOjyKU8wr1OiQ7Z5eZZ8F+3CkBS4ZUYEg3G5V9vDO9/4
QhRyqdu2ATjy5qDN3Q/zUT3G4g/ZizvisZGHNg27qFsq6RB+mMI9scch2U58b++t
UrgN8HKM8bcMyTkcpKMnnhpU3mC5ZEO31slAg/t65i6EccbEOY9f/e6HpAZw4fcU
ldEcQ2CnRa6edbo5rD7KE7glciIVetVmHklWxIKvDW3IIzePCvb4DudHKZUF9CpG
KRiQTmEf3ayC1w2y4cq4bxzoF+HcM2W1Mhsx3pRyzyBfWcITYBXaerTa6tdL49Z4
OtC/Z1Fqj+KNRUbw0nN6zRuH+cfvKL8cddfbcbSXqg==
—–END CERTIFICATE—–</ca>reneg-sec 0cert /Users/the1462/temp/easy-rsa/easyrsa3/acm-certs/the1462.MobilistSERVER.crt
key /Users/the1462/temp/easy-rsa/easyrsa3/acm-certs/the1462.MobilistSERVER.key

Dosyanın en altına aşağıdaki iki etiketi açıp aralarına ilgili dosyaların içeriğini yapıştıracaksınız.<cert>
— the1462.MobilistSERVER.crt dosya içeriği —
<cert><key>
— the1462.MobilistSERVER.key dosya içeriği —
<key>

Yaptığınız düzenlemeler sonrası *.opnv dosyanız aşağıdakine benzer şekilde görünecektir.client
dev tun
proto udp
remote cvpn-endpoint-0dbfa55f40f69c20c.prod.clientvpn.eu-central-1.amazonaws.com 443
remote-random-hostname
resolv-retry infinite
nobind
remote-cert-tls server
cipher AES-256-GCM
verb 3
<ca>
—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIDSzCCAjOgAwIBAgIULBPB/kjluQTqqW7kOo1F2r/CWlowDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwFjEUMBIGA1UEAwwLTU9CSUxJU1QtQ0EwHhcNMjEwMzE1MDEyMTQ5WhcNMzEw
MzEzMDEyMTQ5WjAWMRQwEgYDVQQDDAtNT0JJTElTVC1DQTCCASIwDQYJKoZIhvcN
AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKnGj/zKMhjE1QdVHjqKZTioj0sdg7uq4POzLMiG
jmffMZkVADtyYpnIKD5oQyBT9l1Z5cCJL2q1KhnDkRzJR7OK91mqYfSzCdlPTARC
zdfNwMpXwQHlQJQ4SBkfCF1okmoQbi1QRl2orqIcR6xlb8HPTQANE1+tNvGeG5xW
Ihw06ZPXNIX3jyW7m2SjKAEP71SY/UGdKOTxSq51nX7gklHkq9DvOo91O5dk5Hbv
t+bZSCcYIQ8pVDXVRUfa3gLxXFJKRl4rhaAIpy0EzWdJM7R4GqAQo8pVafi6qnnw
MyYFdxkKIKQeUsREm39aSh6JyImZhj3mZat0tdu/9i5F9M0CAwEAAaOBkDCBjTAd
BgNVHQ4EFgQUz4TqDsE49EKn50Gh5HdzCPhaRYkwUQYDVR0jBEowSIAUz4TqDsE4
9EKn50Gh5HdzCPhaRYmhGqQYMBYxFDASBgNVBAMMC01PQklMSVNULUNBghQsE8H+
SOW5BOqpbuQ6jUXav8JaWjAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAOOjyKU8wr1OiQ7Z5eZZ8F+3CkBS4ZUYEg3G5V9vDO9/4
QhRyqdu2ATjy5qDN3Q/zUT3G4g/ZizvisZGHNg27qFsq6RB+mMI9scch2U58b++t
UrgN8HKM8bcMyTkcpKMnnhpU3mC5ZEO31slAg/t65i6EccbEOY9f/e6HpAZw4fcU
ldEcQ2CnRa6edbo5rD7KE7glciIVetVmHklWxIKvDW3IIzePCvb4DudHKZUF9CpG
KRiQTmEf3ayC1w2y4cq4bxzoF+HcM2W1Mhsx3pRyzyBfWcITYBXaerTa6tdL49Z4
OtC/Z1Fqj+KNRUbw0nN6zRuH+cfvKL8cddfbcbSXqg==
—–END CERTIFICATE—–</ca>reneg-sec 0<cert>
Certificate:
Data:
Version: 3 (0x2)
Serial Number:
23:97:df:a2:94:2c:17:2c:2c:99:6e:e1:c6:4f:ce
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: CN=MOBILIST-CA
Validity
Not Before: Mar 15 01:32:33 2021 GMT
Not After : Jun 18 01:32:33 2023 GMT
Subject: CN=the1462.MobilistSERVER
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
00:da:dd:6b:c4:26:f7:f1:30:df:eb:f3:78:31:37:
c3:92:ce:f2:e4:ab:64:bb:0e:06:19:36:84:04:ec:
92:3f:2b:2e:e9:a0:14:0e:7b:ce:90:f0:5a:6e:dc:
b4:f1:f7:dc:f3:88:3b:b9:eb:0a:84:ed:13:d0:40:
84:22:d6:a3:15:69:c7:8f:ab:f9:25:10:77:d8:84:
4b:7d:7b:45:28:4e:53:43:b8:e3:73:dd:df:ff:92:
5a:7d:50:61:43:2f:49:bc:02:c0:9c:f7:31:7c:4f:
90:cd:f8:84:ae:ab:32:77:ca:e8:c2:46:03:ca:88:
13:c4:f4:8a:c1:a3:39:9a:d1:e8:c0:be:01:f7:f7:
aa:fa:37:2a:54:c1:16:33:a0:de:d0:ae:b2:f7:7f:
a9:27:d5:03:7f:80:8d:1f:62:72:cb:b1:55:f5:0e:
82:48:cb:a4:22:e5:d3:d4:30:c1:8c:98:a8:8e:7c:
29:90:94:56:ce:bc:9a:e6:ee:54:e2:98:09:9a:14:
e7:78:1d:d4:32:7b:ae:ce:66:86:e1:e4:f6:d4:ba:
2e:be:43:e6:d7:ba:54:d1:85:c9:ba:55:87:c8:a8:
9c:65:ee:3e:e7:8b:7a:e0:82:6a:06:81:f1:0b:eb:
4b:5f:93:98:2d:56:58:cc:b1:11:71:61:0e:c8:e2:
53:95
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
X509v3 Subject Key Identifier:
F3:31:0F:3A:42:EE:FA:6F:7B:1A:F8:33:40:D8:CC:8F:94:E0:96:D0
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:CF:84:EA:0E:C1:38:F4:42:A7:E7:41:A1:E4:77:73:08:F8:5A:45:89
DirName:/CN=MOBILIST-CA
serial:2C:13:C1:FE:48:E5:B9:04:EA:A9:6E:E4:3A:8D:45:DA:BF:C2:5A:5AX509v3 Extended Key Usage:
TLS Web Client Authentication
X509v3 Key Usage:
Digital Signature
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
6a:0a:aa:3a:15:24:3d:31:26:2b:42:01:d7:8f:f6:c5:58:1a:
e2:7b:ea:27:03:7c:d4:c9:4c:35:49:0f:e9:f7:2c:0a:5c:3c:
76:92:c7:a0:e3:67:d9:03:33:ef:50:0b:10:23:89:6f:64:75:
21:dd:4f:2d:08:f6:89:f8:fb:f7:24:71:eb:80:54:dd:06:96:
73:ea:52:53:a3:a9:94:20:cf:2f:08:c3:c9:9e:3e:9b:bd:b5:
79:d4:e8:1f:5c:91:5e:c5:2a:3b:c8:60:10:db:07:d5:be:f4:
67:ea:2a:86:7b:30:e5:66:74:55:fa:f3:7e:c6:71:e4:a5:a5:
c9:40:6c:c3:34:e6:08:48:e8:a2:97:65:02:a7:0f:87:90:53:
81:68:11:57:8b:fe:ac:19:3e:93:6f:e7:7c:96:71:d4:ef:33:
a0:9d:6d:e9:9c:29:b1:9e:dc:a4:c1:84:56:3f:f7:93:49:9c:
eb:63:71:28:6d:9c:f3:7b:d8:c1:20:61:f3:23:07:88:16:eb:
00:ad:95:09:f3:7b:d0:0d:f9:23:44:bd:5a:56:56:df:e3:14:
84:23:55:2d:b8:eb:d7:78:05:2d:60:fb:cc:95:88:75:7d:49:
fc:98:ae:1a:53:bd:59:61:08:50:f4:f2:29:03:5f:71:e4:48:
a8:dc:73:aa
—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIDYzCCAkugAwIBAgIPI5ffopQsFywsmW7hxk/OMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMBYx
FDASBgNVBAMMC01PQklMSVNULUNBMB4XDTIxMDMxNTAxMzIzM1oXDTIzMDYxODAx
MzIzM1owITEfMB0GA1UEAwwWdGhlMTQ2Mi5Nb2JpbGlzdFNFUlZFUjCCASIwDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANrda8Qm9/Ew3+vzeDE3w5LO8uSrZLsO
Bhk2hATskj8rLumgFA57zpDwWm7ctPH33POIO7nrCoTtE9BAhCLWoxVpx4+r+SUQ
d9iES317RShOU0O443Pd3/+SWn1QYUMvSbwCwJz3MXxPkM34hK6rMnfK6MJGA8qI
E8T0isGjOZrR6MC+Aff3qvo3KlTBFjOg3tCusvd/qSfVA3+AjR9icsuxVfUOgkjL
pCLl09QwwYyYqI58KZCUVs68mubuVOKYCZoU53gd1DJ7rs5mhuHk9tS6Lr5D5te6
VNGFybpVh8ionGXuPueLeuCCagaB8QvrS1+TmC1WWMyxEXFhDsjiU5UCAwEAAaOB
ojCBnzAJBgNVHRMEAjAAMB0GA1UdDgQWBBTzMQ86Qu76b3sa+DNA2MyPlOCW0DBR
BgNVHSMESjBIgBTPhOoOwTj0QqfnQaHkd3MI+FpFiaEapBgwFjEUMBIGA1UEAwwL
TU9CSUxJU1QtQ0GCFCwTwf5I5bkE6qlu5DqNRdq/wlpaMBMGA1UdJQQMMAoGCCsG
AQUFBwMCMAsGA1UdDwQEAwIHgDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAagqqOhUkPTEm
K0IB14/2xVga4nvqJwN81MlMNUkP6fcsClw8dpLHoONn2QMz71ALECOJb2R1Id1P
LQj2ifj79yRx64BU3QaWc+pSU6OplCDPLwjDyZ4+m721edToH1yRXsUqO8hgENsH
1b70Z+oqhnsw5WZ0VfrzfsZx5KWlyUBswzTmCEjoopdlAqcPh5BTgWgRV4v+rBk+
k2/nfJZx1O8zoJ1t6ZwpsZ7cpMGEVj/3k0mc62NxKG2c83vYwSBh8yMHiBbrAK2V
CfN70A35I0S9WlZW3+MUhCNVLbjr13gFLWD7zJWIdX1J/JiuGlO9WWEIUPTyKQNf
ceRIqNxzqg==
—–END CERTIFICATE—–
</cert><key>
—–BEGIN PRIVATE KEY—–
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDa3WvEJvfxMN/r
83gxN8OSzvLkq2S7DgYZNoQE7JI/Ky7poBQOe86Q8Fpu3LTx99zziDu56wqE7RPQ
QIQi1qMVacePq/klEHfYhEt9e0UoTlNDuONz3d//klp9UGFDL0m8AsCc9zF8T5DN
+ISuqzJ3yujCRgPKiBPE9IrBozma0ejAvgH396r6NypUwRYzoN7QrrL3f6kn1QN/
gI0fYnLLsVX1DoJIy6Qi5dPUMMGMmKiOfCmQlFbOvJrm7lTimAmaFOd4HdQye67O
Zobh5PbUui6+Q+bXulTRhcm6VYfIqJxl7j7ni3rggmoGgfEL60tfk5gtVljMsRFx
YQ7I4lOVAgMBAAECggEAa6krz8uTf7OZEsorP5q8u8TNOqsM2+7kFRb6DioJLsWh
SA8UjqNcU3PIKGytHbHdoHZNWwFBpW2xp2l1FmYaxvfH0Oa5of/d1EYPlGRE+rS8
xL14NZDZFTD7DlWx4oiqbq+z7AK09v90rb0oF3vjUYYgxSAH0WLqxqG8d9BBD+R0
p/ySaOA/1cpw9fVlXjFBQu3zA1h1yF5oMDNZswOlvc4/cT3qKQOt8XQ9d/swo6Nm
e/l4DpOPWGD5HqfYeiEqpa4kB7sHvZMfoKTPOnrrsdaoyu+H7kjZmXIbkSPkBXXM
yYqo+xUKbPnZ5pHAqPV4cpasRv+sz+2io6FMjSj7AQKBgQD6fsFjO+KY/XnIEiX1
hIuLZVUm02I8600qUKJnINm3WNj2J+j1/81xbDcK773O+4ZQGceYc+URPwAEPEHd
GISHKJhQz5ItpClx7tuQ9eqbeYd6Pd/kAZuoU0EkVIR6LJgqMVxby2m7G7HnjTf2
qYM2La2uJFVehKf/hjR2iYzsIQKBgQDfrLgaPI+8epn6Jrr9+Cqw+l9UMd9xWAVL
fvrIw8a+tXAhrO1tGgQA1eOh3myvZUj2W8Vq0gr5bJp6boFnNXjov2WcF0wchZA/
Ob+YHPjtFROmp97Vq3iEvRFCmj87f136v0E8HS4Lqw1IW9CheNSsAj5af1L+QUg2
Ov88ELlY9QKBgQCUCJis1lUhaJqxm9gG8h+tb2MVINLrgXsGyMRRAd7oNX9yaT+J
MXTt1K/qrKeVTJuhdrq347W5rWuLFTkvOjAH1/u7tg+DHYLIrAnh7xKIcxeXLD3F
9xVQMnNKzw/DS9tZA/a64MlJJCLM3m32PVMnj3MWeK5ivy6xGVSjwMIhQQKBgQC1
tYImxlZa3xrh7r7wfcBo4C27n3yPfttmVrTzjqCR46JBqVOE06K27wwrPx/6aYUZ
pro9qn+B2+mvVsDHkNg19O9eHEsXzKW/x3FP6RGMwReixzOvT8rrwxEXk2mVM0as
4tzjMi1rCz4SL4zQ8PGM/5GaQV+x8GTysYESUd/RVQKBgCYgAcvGrrmT9MOKkGf3
X5QKmfzqOIW97iovn/3encx6iCtMnpMwQxXcP6iJEQarhsfyTRJ3Q7U1fTtIHKO4
66LiYr9tHH2vX8hRv+y9IasVV0NPvn3UxfI3jW6TYN++QlDWbqZ89YaPaUZrqlT7
YxVsFyqu2nZ4QZr1CT9aB+/H
—–END PRIVATE KEY—–
</key>

AWS Client VPN uygulamasını aşağıdaki adresten indirip kurun.

AWS Client VPN Download | Amazon Web Services

İlk defa açıyorsanız mevcut bir profil dosyası olamdığından şu şekilde görünecektir.

Uygulamanın Profil yönetim menüsünden ‘Profil ekle’ diyerek bir isim verin ve *.ovpn dosyasının yolunu seçin.

Tanımladığınız profili seçin ve VPN bağlantısını yapın.

Test

Artık gönül rahatlığıyla doğrudan internete açık olmayan VPC’leriniz üzerindeki kaynaklara erişebilirsiniz.

Ayrıca isterseniz AWS Client VPN uygulaması yerine Mac’te TunnelBlick Windows’ta Tunxten ile birlikte kullanabilirsiniz.

May The Source Be With You!

tr_TRTürkçe